Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach

+48 601 89 08 03  
biuro@biotechprojekt.pl  

powrót

Rozliczanie kosztów CO i wody

Obecnie proponowane, przez firmy-przedstawicieli firm zagranicznych, systemy rozliczania kosztów ogrzewania oparte tylko na odczycie jednostek zużycia w podzielnikach kosztów ogrzewania zainstalowanych na grzejnikach, które są tylko jednym z wielu źródeł ciepła użytkowego w lokalu. Norma określa zużycie energii dla potrzeb ogrzewania jako zapotrzebowanie na pokrycie strat na przenikanie i wentylację, pomniejszonego o zyski od nasłonecznienia i źródeł wewnętrznych. Metody podziału kosztów ogrzewania oparte na wyznaczeniu jego zapotrzebowania zaspokajanego tylko przez grzejniki, stosowane przez zagraniczne firmy rozliczeniowe, są obarczone znacznym błędem.

W proponowanej przez firmę Apator Powogaz S.A. metodzie rozliczeniowej, zgodnej z aktualną ustawą Prawo energetyczne, normą PN-EN ISO 13790 oraz metodologią wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku, koszty całkowite budynku dzieli się na koszty stałe, dzielone jak dotychczas w proporcji do powierzchni lokalu oraz koszty zmienne, dzielone w zależności od średniej temperatury lokalu oraz jednostek zużycia. Danych do rozliczeń według nowej metody dostarcza podzielnik E-ITN30.51 z odczytem radiowym.

Istotnym elementem wspomnianej już, naszej metody rozliczania kosztów ogrzewania lokali jest przyjęcie założenia, że zapotrzebowanie energii na potrzeby ogrzewania lokalu składa się z dwóch czynników:

§  z obiektywnego czynnika wynikającego z zapotrzebowania energii na zaspokojenie strat lokalu przez przenikanie z uwzględnieniem odzysku ciepła od nasłonecznienia (cechy termofizyczne budynku oraz wielkość nasłonecznienia są niezależne do użytkownika, który ma tylko wpływ na temperaturę wewnętrzną),

§  z subiektywnego czynnika wynikającego z zapotrzebowania energii na zaspokojenie strat lokalu na wentylację z uwzględnieniem odzysku ciepła od źródeł wewnętrznych (użytkownik ma wpływ na wentylację oraz wykorzystywanie wewnętrznych źródeł ciepła, czyli sposób użytkowania).

W związku z tym, klasyczne wskazania podzielników mogą być wykorzystane tylko jako miarodajne w zakresie określenia zachowań użytkowników budynków wielolokalowych, dotyczących wentylacji i wykorzystania źródeł energii nie pochodzących z instalacji ogrzewczej.

Koszty zmienne w nowej metodzie rozliczeniowej składają się z zapotrzebowania ciepła użytkowego lokalu na pokonanie strat na przenikanie (czynnik obiektywny) – dzielone w proporcji do iloczynu różnicy temperatur wewnętrznej i zewnętrznej oraz powierzchni (wskaźnika strat na przenikanie) i zapotrzebowania ciepła użytkowego na pokonanie strat na wentylację (czynnik subiektywny) – dzielone w proporcji do znormalizowanych jednostek zużycia.

Oczekiwany i faktyczny skutek :

  • spłaszczenie rozkładu kosztów (brak kominów i dużych niedopłat),
  • rzetelny , zbliżony do rzeczywistego zużycia podział kosztów

Pliki do pobrania

Rozliczanie kosztów CO i wody

BIOTECH-PROJEKT Pracownia Projektowo-Techniczna
40-008 Katowice 
ul. Warszawska 40/2A
Tel. +48 601 89 08 03, email: biuro@biotechprojekt.pl 
NIP: 6260011759,  REGON: 271142187


Copyright biotechprojekt.pl